Laptop in classic library with books in background series

Định hướng hoạt động chính của Trung tâm

Trung tâm được định hướng hoạt động dựa trên 03 mảng chính tương ứng với 03 giai đoạn phát triển. Trong đó ở giai đoạn đầu (bắt đầu từ lúc trung tâm chính thức được thành lập), trung tâm sẽ tập trung tiếp cận và xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Sau đó từ năm thứ hai sau khi thành lập, dựa trên những nền tảng về dữ liệu và thông tin đã xây dựng, trung tâm bắt đầu hoạt động đi vào chiều sâu bằng cách tiến hành những nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ mà Việt Nam quan tâm cụ thể là về Di trú và Thương mại quốc tế, việc nghiên cứu sẽ dần mở rộng không chỉ đáp ứng nhu cầu của Trường Đại học Kinh tế Luật mà còn thực hiện các đề tài nghiên cứu từ các tổ chức bên ngoài theo hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu.

Từ năm thứ ba trở đi, sau khi khi đã đi vào hoạt động ổn định với bộ máy tổ chức kiện toàn và danh tiếng của trung tâm đã được lan toả rộng rãi đến cộng đồng học thuật và doanh nghiệp trong nước, trung tâm sẽ tiến đến hoạt động quảng bá và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ cho các Doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu, từ đó tiến đến tự chủ về mặt tài chính trong suốt quá trình tồn tại tiếp theo của trung tâm.

1. Tiếp cận và xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ

Việc tiếp cận và xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ như đã đề cập ở trên sẽ được tiến hành ngay khi trung tâm được hành lập và duy trì xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Đây sẽ là một hoạt động đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành nguồn nhân lực và cơ sở dữ liệu chất lượng cao cho các hoạt động tiếp theo trong tương lai của trung tâm.

Cụ thể, thông qua đối tác chính là Trường Đại học Indiana, trung tâm sẽ phối hợp tổ chức các khoá học bồi dưỡng ngắn hạn cho đội ngũ gỉảng viên cũng như sinh viên của trường do các giáo sư Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy. Hằng năm trung tâm sẽ tổ chức định kỳ 02 khoá bồi dưỡng vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 06 và từ tháng 09 đến tháng 12 tương ứng với lịch học của sinh viên chính quy tại trường, khoá bồi dưỡng đầu tiên có thể bắt đầu ngay sau khi trung tâm được thành lập với dự kiến 10 chủ đề về Luật Thương mại Hoa Kỳ và quốc tế.

Các khoá học dự kiến tiến hành :

 • Tax law
 • Technical barriers to trade
 • Sanitary and Phyto-sanitary measures
 • Contract law
 • Sercured transactions
 • Product liability
 • Guarantee transactions
 • Anti-dumping measures
 • Trade and environment
 • Immigration law

Nhằm có được một nguồn tài liệu tham khảo tương xứng với chất lượng đào tạo và nghiên cứu, thông qua thư viện, trung tâm sẽ bổ sung các nguồn tài liệu bao gồm sách và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Pháp luật Hoa Kỳ bằng cách mua mới hoặc đàm phán bản quyền dịch sách do các nghiên cứu viên của trung tâm đảm nhận, đối tượng thụ hưởng nguồn tài liệu này là giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của trường và có thể mở rộng ra với các chuyên gia bên ngoài để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ bổ sung 02 cơ sở dữ liệu luật và mỗi năm sẽ tiến hành dịch 01 sách chuyên khảo.

Ngoài ra hoạt động tiếp cận và xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ của trung tâm cũng sẽ hỗ trợ cho việc cập nhật đổi mới chương trình đào tạo của Khoa Luật Kinh tế nói riêng và Trường Đại học Kinh tế – Luật nói chung. Với yêu cầu từ Ban chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế, trung tâm sẽ rà soát, bổ sung, xây dựng đề cương môn học, cung cấp danh mục tài liệu tham khảo các môn học liên quan đến Pháp luật Hoa Kỳ cho sinh viên chính quy chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế. Đồng thời, thông qua việc thành lập trung tâm và mối gắn kết với Trường Đại học Indiana, Trường Đại học Kinh tế – Luật cũng có thể mở khoá đào tạo cao học theo dạng một năm ở Việt Nam và một năm ở Hoa Kỳ với chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, được giảng dạy bởi các giảng viên trình độ cao của cả Trường Đại học Kinh tế – Luật và các giảng viên Hoa Kỳ. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cấp bằng bởi trường Đại học Indiana.

2. Nghiên cứu

Đến giai đoạn thứ hai (sau 01 năm đi vào hoạt động), song song với công tác tiếp cận và xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, trung tâm sẽ hướng trọng tâm cho hoạt động nghiên cứu bằng thông quan các đề tài, để án nghiên cứu liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ, đây được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm. Trung tâm sẽ từng bước lên kế hoạch chi tiết các đề tài nghiên cứu sẽ tiến hành dựa trên nhu cầu của nhà trường cũng như Đại học Quốc gia TP.HCM về các vấn đề đang được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Cụ thể việc các đề tài sẽ xoay quanh 02 mảng chính vốn là thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế – Luật là Luật dân sự với các vấn đề liên quan đến di trú và thừa kế đối với công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, và mảng Luật Thương mại quốc tế với các vấn đề về những trở ngại mà hàng hoá Việt Nam thường vấp phải tại thị trường Hoa Kỳ như hàng rào kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật, thương mại và môi trường. Dự kiến từ 2017 đến 2025 trung tâm sẽ thực hiện 14 đề tài bao gồm 5 đề tài cấp cơ sở, 4 đề tài cấp Đại học Quốc gia, 3 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp Nhà nước. Sau khi đã đi vào hoạt động ổn định, trung tâm sẽ định hướng quảng bá và hướng đến việc thực hiện các đề tài theo hợp đồng nghiên cứu khoa học của các cơ sở và đối tác bên ngoài có nhu cầu.

Song song với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, trung tâm sẽ tổ chức các buổi hội thảo khoa học trong và ngoài nước trên cơ sở nhu cầu trao đổi thông tin, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như mối quan hệ hợp tác với đội ngũ chuyên gia pháp luật Hoa Kỳ. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động trung tâm sẽ tổ chức định kì mỗi năm 01 hội thảo khoa học trong nước hoặc quốc tế về các chủ đề liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu.

Kết quả của các đề tài nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo hay nội dung trao đổi tại diễn đàn thường niên sẽ được tập hợp dưới dạng tài liệu, báo cáo chuyên ngành hay sách chuyên khảo để chuyển đến các đối tượng có nhu cầu nhằm nâng cao hệ số truyền tải thông tin của trung tâm. Kết quả nghiên cứu này phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao trình độ của giảng viên và cung cấp tài liệu nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và phát triển nghiên cứu cho các học viên cao học, các nghiên cứu sinh từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và đại học của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Bên cạnh đó, sau 08 năm đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ giúp biên soạn 05 đầu sách chuyên khảo phục vụ cho đào tạo sau đại học và 10 giáo trình đại học, đặc biệt là Giáo trình Luật thương mại Hoa Kỳ, Luật thương mại quốc tế, và Nghiên cứu và Soạn thảo Pháp lý (Legal Research and Writing).

3. Lan toả hoạt động của Trung tâm đến các đối tượng bên ngoài trường

Bên cạnh định hướng hoạt động nhắm đến việc phục vụ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường, sau khi đi vào hoạt động ổn định với bộ máy tổ chức kiện toàn và danh tiếng của trung tâm đã được lan toả rộng rãi đến cộng đồng học thuật và doanh nghiệp trong nước, cùng với các hoạt động tại các giai đoạn trước đã và đang tiến hành, trung tâm sẽ bắt đầu hoạt động hướng đến các đối tượng thụ hưởng bên ngoài thông qua hình thức cung cấp dịch vụ chất lượng cao liên quan đến Pháp luật Hoa Kỳ. Việc cung cấp dịch vụ này đầu tiên sẽ được thực hiện dưới hình thức các Khoá học hè có thu phí (Summer School), các khoá học này vốn rất phổ biến tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhưng vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Các khoá học này được xây dựng theo hình thức module về các chủ đề liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ do chính các giáo sư Hoa Kỳ tham gia giảng dạy. Đối tượng tham gia của khoá học là những người hiện đang công tác tại các cơ quan chuyên môn quan tâm đến các chủ đề mà khoá học cung cấp cũng như sinh viên, học viên cao học tại Việt Nam và trên thế giới.Việc thực hiện thành công các khoá học này tạo ra đặc trưng riêng cho hoạt động của Trung tâm cũng như Trường Đại học Kinh tế – Luật. Các khoá học hè dự kiến sẽ tiến hành vào 02 tuần đầu tiên của tháng 08 hằng năm và có thể bắt đầu ngay sau khi trung tâm được thành lập.

Các chủ đề học dự kiến:

 • Economic Analysis of Law – GS. Nicholas Georakopoulos
 • US Legal Research & Writing – GS. Cynthia Adams
 • US-International Sales Law & Practice – GS. Lan Cao
 • US/UNCITRAL Secured Transactions Law & Practice – GS. Xuan-Thao Nguyen

Bên cạnh đó sau 02 năm đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ định hướng phát triển thành một trung tâm tư vấn chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu. Phương thức hoạt động này sẽ được tăng cường sau khi hoạt động của Trung tâm đã đủ mạnh, thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả lẫn giới luật sư Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam hay bên ngoài. Việc cung ứng dịch vụ pháp lý liên quan đến hệ thống pháp luật Hoa Kỳ có thể được tiến hành trên cơ sở cho phép các đối tượng có liên quan sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu mà Trung tâm tạo dựng được, có thể thông qua việc thực hiện các hợp đồng được ký kết giữa Trung tâm với các bên đối tác. Kết quả của hoạt động này vừa nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu viên tại Trung tâm, vừa từng bước tạo nguồn thu để Trung tâm dần dần đi vào tự chủ hoạt động. Trung tâm đặt ra mục tiêu sau 02 năm đi vào hoạt động sẽ có thể ký kết từ 02 đến 04 hợp đồng tư vấn pháp lý mỗi năm. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ pháp lý này dự kiến đạt trung bình 50 triệu đồng/năm.

Đồng thời, sau 03 năm đi vào hoạt động, với nền tảng thông tin và kiến thức cơ bản được truyền tải và tiếp nhận, Trung tâm sẽ mở rộng hoạt động theo hướng tổ chức các Diễn đàn thường niên (O.3.2). Nội dung các diễn đàn sẽ là nơi các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tập trung bàn luận về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các sự kiện chính trị – xã hội xảy ra tại Hoa Kỳ có tác động đến mối quan hệ với Việt Nam, hoặc các vấn đề riêng của Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Diễn đàn có thể thực hiện dưới hình thức là các buổi toạ đàm tại Trường Đại học Kinh tế – Luật hoặc hình thức bàn tròn trực tuyến trên website của Trung tâm.