Định hướng nghiên cứu (25/11/2016)

Định hướng hoạt động chính của Trung tâm Trung tâm được định hướng hoạt động dựa trên 03 mảng chính tương ứng với 03 giai đoạn phát triển. Trong đó ở giai đoạn đầu (bắt đầu từ lúc trung tâm chính thức được thành lập), trung tâm sẽ tập trung tiếp cận và xây dựng